Bosh sahifa » Attestatsiya savollari » Kimyo fanidan kuzgi attestatsiya savollari 2022

Kimyo fanidan kuzgi attestatsiya savollari 2022

by nafisa nafisa

Kimyo fanidan kuzgi attestatsiya savollari 2022

Kimyodan  kuzgi attestatsiya

 

Ma’lumki, Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentyabrdagi 572-sonli qaroriga muvofiq, 2022-yil 1-yanvardan boshlab pedagog xodimlarga malaka toifasini berishning yangi tizimi amaliyotga joriy qilinadi.

Ushbu sahifamizda Kimyo fanidan kuzgi attestatsiya uchun repititsiya testlari va uning yechimlari bilan keltirilgan.Fayl ustiga bosing va bepul yuklab oling.

Yuklab olish>> Kimyo fanidan Ma’rifat yechimlari

Ma’rifat gazetasining savollari.

1. Bariy gidroksid va mo‘l miqdordagi nitrat
kislota ta ’sirlashuvidan olingan tuz
molekulasi tarkibidagi atomlar sonini
aniqlang.
A ) 5 B) 7 C) 9 D) 4
Yechim: Agar kislota bir negizli bo’lsa o’rta tuz ,
ko’p negizli bo’lsa nordon tuz hosil bo’ladi.
Ba(OH)2 + 2HNO3 = Ba(NO3)2 + 2H2O
1.1) Alyuminiy gidroksid va mo‘l miqdordagi
nitrat kislota ta ’sirlashuvidan olingan tuz
molekulasi tarkibidagi atomlar sonini
aniqlang.
A ) 13 B) 7 C) 9 D) 16
1.2) Natriy gidroksid va mo‘l miqdordagi Sulfat
kislota ta ’sirlashuvidan olingan tuz
molekulasi tarkibidagi atomlar sonini
aniqlang.
A ) 5 B) 7 C) 9 D) 4
1.3) Bariy gidroksid va mo‘l miqdordagi Sulfat
kislota ta ’sirlashuvidan olingan tuz
molekulasi tarkibidagi atomlar sonini
aniqlang.
A ) 5 B) 7 C) 9 D) 6
2. Qaysi birikma(lar)da fosfor III valentli
hisoblanadi?
1) PCl5; 2) PCl3; 3) P4 4) P2O5 .
A) 2, 3 B) faqat 1 C) 1 ,4 D) faqat 2
2.1) Qaysi birikma(lar)da fosfor V valentli
hisoblanadi?
1) PCl5; 2) PCl3; 3) P4 4) P2O5 .
A) 2, 3 B) faqat 1 C) 1 ,4 D) faqat 2
3. Qaysi moddalarning tarkibi olinish
usuliga bog‘liq?
1) CO2; 2) FeO; 3) H2O; 4) NO2;
5) Ca3N2; 6) VO.
A) 1, 3, 4 B) 2, 4, 6 C) 2, 5, 6 D) 1, 3, 5
4. Qaysi moddalar qizdirilganda CO2 hosil
bo‘ladi?
1) lyapis; 2) dolomit; 3) ohaktosh; 4) glauber tuzi.
A) 1, 3 B) 2, 3
С) 1, 4 D) 2, 4
5. Is gazi va karbonat angidriddan iborat
gazlar aralashmasida jami kislorod atomlarining
massa ulushi 64% bo‘lsa, is gazining massa ulushini
(%) hisoblang.
A) 44 B) 56 C) 40 D) 60
Yechim: ikki nomalumdan ishlaymiz.
xCO + yCO2
28x+44y=100
16x+32y=64
X=2 y=1
2*28=56g/100g=0.56*100%=56%
6. Geliy bilan qaysi gaz teng massada
aralashtirilsa, molar massa 7.0 g/mol
bo‘ladi?
A) metan B) kislorod
C) fosfin D) azot
6.1) Metan bilan qaysi gaz teng massada
aralashtirilsa, molar massa 25.6 g/mol
bo‘ladi?
A) ozon B) kislorod
C) fosfin D) azot
6.2) Neon bilan qaysi gaz teng massada
aralashtirilsa, molar massa 80/3 g/mol
bo‘ladi?
A) ozon B) kislorod
C) fosfin D) argon
7 . Ekvimolar nisbatda olingan X2 va Y2
reaksiyasidan X2Y3 hosil bo‘lib, 2 mol
modda ortib qoldi. Bunga ko‘ra
necha mol X2Y3 olingan?
A) 2 B) 4 C) 3 D) 1
8. Yopiq idishda kislorod gazi ozonlantirilganda
bosim 10% ga kamaydi. Ozonlangan kislorodda
𝝎(Оз) qiymatini hisoblang.
A) 3/10 B) 1/2 C) 2/9 D) 2/5
8.1) Yopiq idishda kislorod gazi ozonlantirilganda
bosim 10% ga kamaydi. Ozonlangan kislorodda
φ(Оз) qiymatini hisoblang.
A) 3/10 B) 1/2 C) 2/9 D) 2/5
8.2) Yopiq idishda kislorod gazi ozonlantirilganda
bosim 20% ga kamaydi. Ozonlangan kislorodda
𝝎(Оз) qiymatini hisoblang.
A) 6/10 B) 1/4 C) 1/2 D) 2/5
9. HF va ozondan iborat gazlar aralashmasidagi
moddalar mos ravishda 1,204-1023 va 0,72∙NA dona
neytronga ega bo‘lsa, gazlar aralashmasining molar
massasini (g/mol) hisoblang.
A) 36,8 B) 41,9 C) 28,8 D) 39,4

10. Qaysi zarrachalar tarkibida elektrolar farqi 2 ga
teng?
A) So va Cl-
B) Al+3 va N-3

C) Ca2+ va Cl+5
D) N3+ va P3+
10.1) Qaysi zarrachalar tarkibida elektrolar farqi 1
ga teng?
A) S-2 va Cl+1
B) Al+3 va N-3

C) Ca2+ va Cl-
D) N3-
va P3-
11. Qaysi element atomining qo‘zg‘almagan
holatida tashqi qobig‘idagi toq va juft elektronlar
soni o‘zaro teng?
А) С В) О
С) N D) F
Yechim: Bu savolda ham xar bir variantni yozib
aniqlashimiz kerak.
C= 1s2
2s2
2p2
11.1) Qaysi element atomining qo‘zg‘almagan
holatida tashqi qobig‘idagi toq va juft elektronlar
soni 2:1 nisbatda ?
А) С В) О
С) N D) F
12. Kimyoviy elementlar davriy sistemasining
asosiy guruhchasida tartib raqami kamayishi bilan
element xossalari qanday o‘zgaradi?
A) atom radiusi ortadi va elektromanfiylik
kamayadi
B) atom radiusi ortadi va metallik xossasi
kamayadi
C) atom radiusi kamayadi va elektromanfiylik
ortadi
D) atom radiusi kamayadi va metallik xossasi
ortadi
13. X
+1, X–3
, X+5
zarrachalaridagi proton va
elektronlar yig‘indisi 87 ga teng bo‘lsa, X
elementning yuqori oksidi molar massasini
(g/mol) hisoblang.
A) 230 B) 142 C) 98 D) 151
Yechim:
3x+3x-1+3-5=87
6x-3=87
6x=90
X=15 (P-fosfor)
P2O5 = 142g/mol .
13.1) X
+4, X2
, X+6
zarrachalaridagi proton va
elektronlar yig‘indisi 88 ga teng bo‘lsa, X
elementning yuqori oksidi molar massasini
(g/mol) hisoblang.
A) 80 B) 142 C) 64 D) 151
14. 42Ca16O va 40Ca3
15N2 dan iborat 0,8 mol
aralashmada 50 mol elektron mavjud bo‘lsa, undagi
oksidning massasini (g) toping.
A) 16,8 B) 11,6 C) 11,2 D) 17,4
Yechim:
Ikki noma’lum tenglamadan foydalanamiz.
X+y=0.8
28x+74y=50
X=0.2 y=0.6
CaO= 58g/mol*0.2=11.6g
15. . 102𝑁𝑜 254
→ xα + y–𝛽
0 + 238
96𝐶𝑚 yadro
reaksiyasi asosida 6,02 ⦁ 1019
dona elektron hosil
bo‘lgan bo‘lsa, yemirilgan nobeliy izotopi
massasini (mg) hisoblang.
A) 6,35 B) 38,1 C) 12,7 D) 25,4
Yechim:
102𝑁𝑜 254
→ xα + y–𝛽
0 + 238
96𝐶𝑚
254-238=16/4=4ta alfa zarracha.
102𝑁𝑜 254
→ 4α + y–𝛽
0 + 238
96𝐶𝑚
102=8-x+96
X=2 elektron.
254mg————-12.04*1020
x——————–6.02*1019
x=12.7mg
16. 224Rn → Bi + xα + y–𝛽
0
+ 20𝑛
1
yadro
reaksiyasi asosida 1,12 ⦁ 10–4
gr radon
parchalanganda 1,505 ⦁ 1018
dona elektron hosil
bo‘lgan bo‘lsa, reaksiya natijasida olingan vismut
izotopidagi neytronlar sonini aniqlang.
A) 120 B) 110 C) 114 D) 123
Yechim:
0.000112g———1.505*1018
224g————-x=30.1*1023/6.02*1023=5mol e
224Rn → Bi + xα + 5–𝛽
0
+ 20𝑛
1
86= 83+2x-5
8=2x
X=4
224Rn → Bi + 4α + 5–𝛽
0
+ 20𝑛
1
224-16-2=206 Bi izotopi.
206-83=123ta n.
17. Quyidagi moddalarni bog‘ energiyasi ortish
tartibida joylashtiring.
1) HCl; 2) HF; 3) HJ 4) HBr.
A) 2, 1, 3, 4 B) 2. 1, 4, 3
C) 3, 4, 1, 2 D) 4, 3, 1, 2
Izoh: Yuqoridan pastga qarab kamayib boradi.
18. Metall, kovalent va ion bog‘lanishli moddalar
ketma – ketligini toping.
А) Bе, SO3, CaF2
B) Sn, N2, H3РО4
C) Ag2S, O3, NaCl

D) Сu, HCl, PH3
18.1) Metall, kovalent va ion bog‘lanishli moddalar
ketma – ketligini toping.
A) O3, N2O5, Li3РО4
B) Na, K2O, MgSO4
C) Сu, SiH4, CsF
D) K2S, P4, CaCl2
18.1. Metall, kovalent va ion bog‘lanishli moddalar
ketma – ketligini toping.
A) Zn, HF, NH3 B) Ag, NO2, SrF2
C) Ag2S, S8, KI D) Pb, F2, H3AsO4
18.2) Metall, kovalent va ion bog‘lanishli moddalar
ketma – ketligini toping.
A) N2, BaF2, BaSO4 B) Li, Na3N, MgS
C) Au, CH4 , NaCl D) O3, N2O5, Li3PO4
19. Ozon (1) va olmos (2) ning kristall panjaralarini
aniqlang. a) atom; b) molekular.
A) 1–b; 2–b B) 1–b; 2–a
C) 1–a; 2–b D) 1–a; 2–a
20. Bog‘i qutbli, molekulasi qutbsiz bo‘lgan
moddani belgilang.
А) СH4 B) SO2 C) H2O D) NH3
21. Qaysi moddalar qatorida elektron zichlik azot
atomi tomon siljigan?
A) N2O, NH3 B) NCl3, NO2
C) AlN, NH3 D) NO, NH3
Yechim: Ikkinchi element elektromanfiyligi
azotnikidan kichik bo’lishi zarur.
22. ClOn

ioni tarkibida 50 ta elektron bo‘lsa,
undagi sp2
– orbitallar sonini aniqlang.
A) 3 B) 6 C) 0 D) 9
Yechim: ClOn
– = 50ta jami e.
17+8n+1=50
32=8n
n=4 ClO4
– = 9 ta sp2
.
23. O‘rtacha tezligi 2,5 mol/(l∙min) bo‘lgan reaksiya
(X(g) ↔ Y(g) ) uchun 5 mol X modda olindi.
Agar 24 sekunddan keyin 12,04∙1023 dona X
sarflanmay qolgan bo’lsa, reactor hajmi qancha (litr)
bo‘lganligini toping.
A) 2 В) 1 C) 4 D) 3
Yechim:
12.04∙ 1023/6,02 ∙ 1023=2mol X ortgan.
2.5mol———60s
x———-24s
x=1mol/l reakisaga kirishgan.
1mol—————–1l
3mol—————x=3l bo’lgan reaktor.
24. 5 litr hajmli idishda A + В → С + D
reaksiyaning 10°C dagi tezligi 0,6 mol/(l–min) .
50°C da esa 4 mol D modda 5 sekundda hosil
bo‘lsa, reaksiyaning temperatura koeffeiyentini ( γ )
aniqlang.
A) 1,5 B) 2 C) 3 D) 2,5
Yechim: Dastlab 50 C da tezlikni topamiz.
4mol/5 = 0.8mol/l ————- 5s
x—————60s
x=9.6mol/l∙min
Temperaturalar farqi 50-10=40 /10 = 4 demak ,
gammaning to’rtinchi darajasi.
V2 = 0.6 ∙ x
4 = 9.6
X
4 = 16
X=2
25. A(g) + 3B(g) = C(g) + 2D(g) reaksiyada A va
В moddaning boshlang‘ich konsentratsiyalari mos
ravishda 5 va 9 mol/l ga teng. 20 sekunddan so‘ng
ularning konsentratsiyalari tenglashgan bo‘lsa, D
moddaning hosil bo‘lish tezligini (mol/(l∙s) )
hisoblang.
A) 0,1 B) 0,2 C) 0,6 D) 1,2
Yechim:
A(g) + 3B(g) = C(g) + 2D(g)
x——-3x———x———2x
Konsentratsiyani tenglaymiz.
5-x = 9-3x
2x=4 x=2
D modda 2*2= 4mol kirishgan reaksiyaga.
4mol———-20s
x————-1s
x=0.2mol/l∙s

Kimyodan kuzgi attestatsiya

Tavsiya etamiz : Kuzgi attestatsiya savollari 2022

manba.

TAVSIYA ETAMIZ

Subscribe
Notify of
guest
0 fikr
Inline Feedbacks
View all comments

ILMLAR.UZ. 2023

Imtihon 2024
TESTLAR
Darsliklar
Tv dasturlar
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x